پودر الستیک جت آبی در آمیزه رویه تایر سواری

محققین: مهدی شیوا ، محمد آریان نژاد چکیده: در این پژوهش، اثر استفاده از پودر الستیک ریزدانه تهیه شده به روش جت آب در آمیزه رویهتایر رادیال سواری مطالعه شده …

پودر الستیک جت آبی در آمیزه رویه تایر سواری Read More »